כתב אישום

מספר לא מבוטל של תיקים פליליים נפתחים מידי יום בבתי המשפט על ערכאותיהם השונות.

בד בבד עם הגשת כתב האישום, משנה החשוד סטטוס מחשוד לנאשם. אין המדובר רק בשינוי סמנטי אלא בשינוי מהותי של ממש שכן, תובע מוסמך חתם על כתב האישום לאחר שסבר, כי קיים סיכוי סביר להרשעה בסופו של הליך, וזאת על-סמך המצב הראייתי בתיק.

שעה שהוגש כתב אישום מקבל הנאשם זימון לבית משפט (בהנחה שאינו עצור) לדיון "הקראה" ובו בית המשפט מקריא לנאשם את כתב האישום והוא צריך ליתן מענה לאישומים המיוחסים לו- בין אם כפירה בין אם הודאה.

במידה והנאשם כפר בעובדות כתב האישום, יעבור התיק לשמיעת הוכחות וכל העדים הרשומים כעדי תביעה בכתב האישום, יגיעו להעיד ולהיחקר, על תפקידם והתנהלותם בתיק- תחילה "בחקירה ראשית" ע"י התובע ולאחר מכן "בחקירה נגדית" ע"י הנאשם או סנגורו.

לאחר סיום החקירות, התיק יעבור לשלב הסיכומים בו כל צד ינסה לשכנע את בית המשפט מדוע יש להרישע או לזכות.

במידה והנאשם הודה בעובדות כתב האישום או במידה ובית המשפט קבע בהכרעת דין כי הנאשם אשם, יעבור התיק לשלב הטיעונים לעונש שבו כל צד ינסה לשכנע את בית המשפט מהו העונש הראוי במקרה זה.

על קצה המזלג אלו הם הקווים הכלליים של ההליך הפלילי בבית המשפט.

ברור, כי כתב אישום ופתיחה של הליכים משפטיים פליליים הינו הליך שעלול להיות הרה אסון עבור כל אדם. בהליך זה קיים פטנציאל הרסני להמשך קיומם של חיים תקינים ואף לא אחת עלול להביא לגדיעת חייו המקצועיים של פלוני וזאת רק מעצם הגשת כתב אישום ופתיחת הליך משפטי פלילי.

סעיף 60 א' לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב – 1982 יוצר איזון מסויים ומחייב את התביעה להתריע, במכתב, בדבר כוונתה להגיש כתב אישום בעבירת פשע (עבירה פלילית שנקבע לצדה עונש חמור ממאסר לתקופה של שלוש שנים), וזאת על-מנת שתינתן לאותו אדם אפשרות פנייה לתביעה, במסגרת 30 ימים מיום קבלת המכתב, ולשכנעם מדוע לא נכון להגיש כתב אישום במקרה ספציפי זה. הליך זה נקרא הליך השימוע.

סעיף 60א(ד) לחוק סדר הדין הפלילי קובע כדלקמן: "חשוד רשאי, בתוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה, לפנות במכתב לרשות התביעה כאמור בסעיף קטן (ב), בבקשה מנומקת להימנע מהגשת כתב אישום, או מהגשת כתב אישום בעבירה פלונית; פרקליט המדינה, פרקליט המחוז, ראש יחידת התביעות או מי שהם הסמיכו לכך, לפי הענין, רשאים להאריך את המועד האמור."

במידה וקיבלתם לביתכם מכתב התראה מכח סעיף 60 א' לחוק סדר הדין הפלילי- הצעתי לכם- לפנות ללא דיחוי לעורך דין פלילי שלו ניסיון בייצוג חשודים ונאשמים שכן, הדבר יכול להביא לסגירת התיק עוד טרם נגרם נזק בדמות פתיחת הליך פלילי. משמעות שיכנוע הפרקליטות לסגירת התיק כבר בשלב זה- הינה חסכון של מפח נפש גדול בעתיד.

חשוב לזכור, כי כתב אישום פלילי משמעותו שמדינת ישראל, באמצעות התביעה (אין זה משנה אם מדובר בתביעה המשטרתית או הפרקליטות) הינה נגד אדם מסויים. גם בעבירות בהן יש פגיעה בקורבן הרי שמדינת ישראל נכנסת בנעליו והיא זו אשר שומרת ומקיימת את האינטרס הציבורי.

שעה שהוגש כתב אישום קיימת זכות אינהרנטית לצילום חומר החקירה ובכתב האישום עצמו מפורטים פרטי המעשה, היכן בוצע וכן, הוראות החיקוק אותן הפר, לכאורה, הנאשם.

כמובן שעצם הגשת כתב אישום אינה "סוף פסוק" ובית המשפט יצטרך להכריע האם באמת נעברה עבירה ואיזו, וזאת בהתאם ומכח כלליים משפטיים וחומר הראיות.

אם הוגש נגדך כתב אישום, פנה ללא דיחוי לעו"ד פלילי.

 

 

הסתבכת? לקבלת ייעוץ ראשוני צרו קשר עכשיו