עבירות מין

ככלל עבירות המין פוגעות באופן קשה באוטונומיה של הקורבן על גופו.

סימן ה' לחוק העונשין, תשל"ז – 1977 מפרט את עבירות המין ודרגות החומרה שלהן. כך לדוגמא, קבע המחוקק עונש מאסר של עד 20 שנה למי שאונס בנסיבות מחמירות כגון: אינוס שנעשה אגב איום בנשק חם או קר, אינוס שנעשה תוך גרימת חבלה גופנית או נפשית או הריון, אינוס שנעשה תוך התעללות באישה, לפני המעשה, בזמן המעשה או אחריו או אינוס שהתבצע בנוכחות אחר או אחרים שחברו יחד עמו לביצוע האינוס בידי אחד או אחדים מהם.

לעניין מעשה מגונה הרי שהמחוקק קבע בסעיף 348 (ג) לחוק העונשין, תשל"ז – 1977 כהאי לישנא: "העושה מעשה מגונה באדם בלא הסכמתו, אך שלא בנסיבות כאמור בסעיפים קטנים (א), (ב) או (ג1), דינו- מאסר שלוש שנים".

יוער, כי מתחם הענישה בעבירות מין הינו רחב יחסית וכל עבירה, וכל מבצע עבירה נמדדים על נסיבותיהם השונות.

מהו מעשה סדום? "מעשה סדום" מוגדר בסעיף 347 (ג) לחוק העונשין, תשל"ז-1977. "לענין סימן זה, "מעשה סדום" – החדרת איבר מאברי הגוף או חפץ לפי הטבעת של אדם, או החדרת איבר מין לפיו של אדם."

סעיף 347 (א)(1) לחוק העונשין, תשל"ז-1977 קובע כדלקמן: "העושה מעשה סדום באדם שמלאו לו ארבע עשרה שנים וטרם מלאו לו שש עשרה שנים, או העושה מעשה סדום באדם שמלאו לו שש עשרה שנים וטרם מלאו לו שמונה עשרה שנים, תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה, דינו – מאסר חמש שנים;"

עבירות המין לא רק שמאופיינות כעבירות קשות שמחייבות ברגישות ויכולת משפטית גבוהה אלא שתחום זה הינו רחב ומתפרש על-פני מגוון רחב של עבירות ומכאן שנדרשת בקיאות רבה מצד עורך הדין הפלילי.

בשים לב, כי במשפט הישראלי נדרשת רמת הוכחה של מעבר לכל ספק סביר, הרי שניהול משפט של עבירת מין מאתגר הן את התביעה, שעל כתפיה להוכיח (מעל לכל ספק סביר) את ביצוע העבירה, והן את הסנגוריה שצריכה להוכיח את קו הגנתה של אי מגע מיני, אי מגע כלל ו/או טענה שהמגע נעשה אגב הסכמה מלאה.

יוער, כי על חלק מעבירות המין קיים עונש מאסר מזערי. כך למשל קובע סעיף 355(א) לחוק העונשין, תשל"ז- 1977 שכותרתו "עונש מזערי": "הורשע אדם בעבירה לפי סעיפים 345, 348(א), (ב) או (ג1), או 351(א), (ב) או (ג)(1) או (2), לא יפחת עונשו מרבע העונש המרבי שנקבע לאותה עבירה, אלא אם כן החליט בית המשפט, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להקל בעונשו."

אם הוגש כנגדך כתב אישום בעבירת מין- פנה למשרדנו לקבלת ייעוץ.

מהתקשורת

הסתבכת? לקבלת ייעוץ ראשוני צרו קשר עכשיו